Імуногістохімічна діагностика рецепторного статусу раку молочної залози (PR, ER, ki67, Her2 neu)
Стандартизоване імуногістохімічне дослідження: рецепторного статусу при раку молочної залози (PR, ER, ki67, Her2 neu). Виконується тільки при наявності готового мікропрепарату на предметному склі і зразка тканини в парафіновому блоці.

 

Який біоматеріал можна використовувати для дослідження?

Парафіновий блок з біоптатів новоутворення молочної залози. Тканина первинної пухлини може бути отримана за допомогою товстоголкової біопсії, а також інцизійних і ексцизійних хірургічних втручань. Для виявлення метастазів на біопсію можуть бути взяті тканини регіонарних лімфовузлів або віддалених органів. 

Загальна інформація про дослідження

Сучасні принципи і стратегії лікування раку молочної залози ґрунтуються, в тому числі, на результатах оцінки рецепторного статусу і проліферативного потенціалу пухлинних клітин. Клітини пухлини мають здатність продукувати і розташовувати на своїй поверхні спеціальні білки - рецептори, стимуляція яких призводить до запуску клітинного ділення і росту пухлини. Подібні рецептори здатні зв'язуватися з речовинами, присутніми в організмі в нормі і початково ніяк не пов'язаними з розвитком злоякісного новоутворення. Згідно актуальним клінічним рекомендаціям, для раку молочної залози має значення наявність на пухлинних клітинах наступних рецепторів, різні комбінації яких називаються рецепторних статусом: 

Рецептори до гормонів - естрогенів і прогестерону (ER, PR). Значна частина пухлин молочної залози є гормонально-залежними, тобто їх ріст підтримується і стимулюється естрогенами і прогестероном. Пухлини з позитивним гормональним рецепторним статусом добре відповідають на терапію аналогами гормонів, які блокують відповідні рецептори - зв'язуються з ними, але не викликають активації внутрішньоклітинних процесів і не дають рецептору згодом зв'язатися з гормоном. Таким чином, дослідження продукції пухлиною ER і PR дозволяє визначити її чутливість до цих препаратів.

 

Рецептор другого типу до людського епідермального фактору росту (human epidermal growth factor receptor 2 - HER2 / neu).  У клітинах деяких пухлин молочної залози має місце підвищений синтез даного рецепторного білка, який, з'єднуючись з природним фактором росту, запускає в пухлинній клітині процес ділення. Загальна кількість пацієнток з HER2-позитивним раком молочної залози становить від 15% до 20%. Визначення HER2 / neu має не тільки прогностичне значення (такі пухлини зазвичай прогресують швидше і мають більш агресивний клінічний розвиток), а й дозволяє оцінити можливість застосування таргетних лікарських препаратів - моноклональних антитіл до рецептора HER2. Крім того, HER2-позитивні пухлини резистентні до гормонального лікування. 

Проліферативна активність - показник здатності пухлинних клітин до необмеженого поділу, який є основним фактором біологічної агресивності пухлини. Процес поділу супроводжується появою в клітині певних білків, один з яких - Ki-67. Він не продукується в клітинах в стані спокою, що дозволяє використовувати його як маркер проліферативної активності пухлини. Визначення рівня Ki-67 має важливе прогностичне значення, так як найбільшою проліферативною активністю володіють пухлини з найменш зрілих і диференційованих клітин.

 

Всі зазначені вище маркери можуть бути виявлені при імуногістохімічному дослідженні біоптату або операційного матеріалу пухлини. Для аналізу з готового парафінового блоку за допомогою спеціального мікроножа нарізають тонкі зрізи, які потім прикріплюють до предметних скелець і фарбують рутинними барвниками, щоб стало можливим відрізнити клітини одну від одної і від міжклітинної речовини. Потім зрізи на скельцях фарбуються розчинами антитіл, мічених флюоресцентними мітками, специфічними до одного з досліджуваних рецепторів. Якщо в пухлинної клітині присутній шуканий рецептор, антитіла зв'язуються з ним і при перегляді скла під мікроскопом можна побачити флюоресценцію, що буде свідчити про позитивний результат тесту. Крім того, при перегляді зрізу лікар-морфолог зможе побачити, що пофарбований маркер розташовується в ядрі, клітинній речовині або на оболонці пухлинних клітин. Кількість застосованих розчинів з антитілами відповідає кількості маркерів, які досліджуються в зразку. Ступінь флюоресценції і відсоток клітин, в яких вона є, лежать в основі інтерпретації результатів імуногістохімічного аналізу. 

Для чого використовується дослідження?

Для визначення гормонорецепторного статусу і ступеня проліферативної активності раку молочної залози для оцінки прогнозу і індивідуалізації лікування, в тому числі визначення показань для призначення таргетной терапії. 

За результатами детекції гормональних рецепторів визначається доцільність використання антиестрогенів, а рецептора HER2 - таргетних анти-HER2 препаратів. Виявлення відсутності цих маркерів дозволяє уникнути призначення свідомо неефективної терапії. Високий індекс проліферативної активності, а також негативність по рецепторному статусу здебільшого є показанням для додавання до лікування цитостатичних препаратів. 

Коли призначається дослідження?

При наявності гістологічно верифікованого раку молочної залози - вперше виявлені, рецидивуючі і метастатичні пухлини. 

Що означають результати? 

При інтерпретації результатів імуногістохімічного визначення рецепторного статусу стероїдних гормонів (естрогенів і прогестерону) в пухлинах молочної залози слід оцінювати не тільки відсоток забарвлених антитілами клітин, але і інтенсивність фарбування. Обидва із цих параметри обраховуються по шкалі Allred, де відсоток позитивних клітин оцінюється від 0 до 5 балів, а інтенсивність фарбування від 0 до 3. Сума двох показників є підсумковим балом, за яким визначається позитивність пухлини по рецепторному статусу: 0-2 негативна, 3-8 позитивна. Загальний бал 3 по цій шкалі відповідає 1-10% забарвлених клітин і є мінімальним позитивним результатом, коли призначення гормональної терапії може мати ефективність. 

Іноді рецепторний статус визначається виключно за відсотком клітин з пофарбованими ядрами. У таких випадках NCCN рекомендує вважати позитивними всі пухлини, де є більше 1% позитивних клітин. 

При інтерпретації забарвлення на рецептор HER2 / neu враховують тільки мембранне фарбування (фарбування клітинної оболонки), яке оцінюють за шкалою від 0 до +3: 

результат 0 і +1 вважається HER2-негативним 

+2 - пограничний результат, при ньому за даними імуногістохімічного дослідження не можна судити про наявність на поверхні клітин рецептора HER2-neu, необхідне проведення FISH- або CISH-дослідження 

+3 - позитивний результат - таргетная терапія анти-HER2 препаратами буде ефективна 

Відповідно до класифікації St. Gallen Consensus (2009), низьким індексом проліферативної активності вважається рівень Ki-67 менше 15%, середнім - 16-30%, а високим - понад 30%. 

Що може впливати на результат?

Якість наданих парафінових блоків, досвід і кваліфікація лікаря-патоморфолога, так як імуногістохімічний метод не в повній мірі стандартизований і оцінка його результатів в деякій мірі суб'єктивна.

Інтерпретація результатів дослідження повинна проводитися виключно лікарем відповідної спеціальності, наведені дані про ефективність і доцільність призначення певних лікарських засобів в залежності від результатів дослідження носять виключно рекомендаційний характер і можуть бути переглянуті з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки.


Вартість імуногістохімічного дослідження рецепторного статусу 

при раку молочної залози (PR, ER, ki67, Her2 neu) - 1500.00 грн

Термін виконання - до 5 робочих днів